Årsplan

Årsplanen viser hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen beskriver også hvordan vi jobber for å nå Oslokommunes felles målsetninger for barnehagene: Barna skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
 

TILVENNING

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Våre tiltak

 

I Heimvang barnehage har vi utarbeidet en handlingsplan for tilvenningperioden slik at foreldre og barn skal føle seg trygge på at 

tilvenningperioden blir så god som mulig. Handlingsplanen er et arbeidsredskap for de ansatte.

 

Hvert barn får sin egen kontaktperson, som har et særskilt ansvar for best mulig oppfølging i barnehagen.Kontaktpersonen kommuniserer daglig med foreldrene hvordan deres barn har det i barnehagen.
 

Vi skreddersyr innkjøring etter barnas behov, men dette er utgangspunktet:
 

 • De tre første dagene er barnet i barnehagen fra kl 8.30 til kl 10.30 med foreldrene til stede

 • Den fjerde dagen deltar barnet i vårt første måltid, kl 11. Foreldre kan være til stede, avhengig av barnets behov.

 • Den femte dagen prøver barnet å sove i barnehagen mellom kl 12 og kl 14. Det hentes rett etter soving.

 • Når barnet har kommet inn i barnehagens soverutiner blir de med på andre måltid, kl 14.

 • Deretter fases barnet inn i vanlige rutiner. 

VENNSKAP OG FELLESSKAP

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap. Barnehagen skalforebygge, avdekke 

og stoppe mobbing og krenkelser. Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.

Våre tiltak
 

 • Vi jobber med at alle barn skal få delta i lek og skape relasjoner til andre barn. Vi er tilstede der konflikter utspiller seg,

 • Vi er opptatt av at barna skal bli trygge både med personalet og med barnehagen.

 • Vi er veldig bevisst på rutiner (utetid, samlingsstund, måltid, sovetid) hver dag. Dette skaper forutsigbarhet som igjenfører til trygghet.

 • Vi jobber med sosial kompetanse, noe som gir oss kunnskap om hvordan vi kan leve sammen.

 • Vi hjelper barna til å tolke hverandre og til å uttrykke deres opplevelser og følelser ut i fra situasjonen. I det daglige er viopptatt av å 
  gjøre barna bevisste og oppmuntre dem når de gjør gode handlinger mot hverandre.

 • Vi støtter barnas initiativ.
   

LEK

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.

 

Våre tiltak

 • Vår filosofi er at barn bygger vennskap gjennom rollespill og lek. Det er også med på å utvikle barnas sosialekompetanse, selvfølelse og 

 • fornemmelse for andres barns behov.

 • Vi har forsøkt å lage et ute- og innemiljø hvor barna selv kan velge leker etter sine egne interesser. Samtidig legger viopp til pedagogisk læring rundt barnas interesse for tall og bokstaver, rom og form.

 • Barnehagens beliggenhet ved markagrensen gjør det naturlig å satse på fysisk utvikling gjennom bevegelse i naturen. I tillegg stimulerer vi bevisst til lek gjennom dans, klatring på lekeplassen og enkle former for sport. I løpet av de førsteårene tilegner 
  barn seg grunnleggende motoriske ferdigheter som er nødvendig for å klare seg på egenhånd i livet.

 • Barnehagen har en del turer og aktiviteter, for eksempel: Reptilparken, Eventyr fabrikken, museum, bondegård. Denne type turer og aktiviteter betyr ekstra utgifter (i 2021/2022 ble det 500 kroner), men er frivillig og godkjennes avSU.

LÆRING

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst. Barnehagen skalsørge for utvikling 

og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen.Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.

Våre tiltak

 • Vi lærer å samarbeide: Det er gjennom erfaringer med aktivt og positivt samspill med andre barn at noe av denviktigste læringen skjer, nemlig hvordan man tilpasser seg hverandre og lærer å ta hensyn til og samarbeide medhverandre.

 • Målrettede læringsaktiviteter som er bra for en allsidig læring og utvikling. Det kan dels skje ved at barna selv kanvelge aktiviteter som 
  forming, fysisk aktivitet eller lesing.

 • Kjærlighet til naturen står sentralt i Heimvang barnehage. I løpet av tiden hos oss blir barna kjent med planter og dyr, landskap, årstider og vær.

 • Vi er opptatt av økologi og naturvern, kildesortering er del av våre daglige gjøremåL


   

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for systematiskoppfølging av barns språkutvikling».

 

Våre tiltak

 • De ansatte vil være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst.

 • Vi skaper et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntrer til å lytte og leke med lyd, rim, rytme og fabulere medhjelp av språk og sang. Ellers er vi tydelige på å sette ord på alt vi gjør.

 • Vi støtter opp når barna prøver å kommunisere

 • Vi støtter barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har senspråkutvikling.

 • Vi har utarbeidet og følger planen for systematisk observasjon av alle barns språkutvikling

 

DIGITAL PRAKSIS
 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Barnehagens ansatteskal utøve god 

digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.

Våre tiltak

 • Personalet vil være aktive sammen med barna, og sørge for at digitale verktøy gir merverdi i det pedagogiskearbeidet.

 • I Heimvang barnehage tar vi mange bilder. I blant studerer vi bildene på en skjerm for å snakke om det vi har gjort i barnehagen sammen med barna.

 • Datamaskinen brukes i også for å sette bilder til eventyr og sanger.

 • Ellers har barna en variert digital kompetanse allerede før de starter i barnehagen, som personalet skal bygge viderepå – og videreutvikle.

 

LIVSMESTRING OG HELSE

 

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. Barnehagen skal være en arenafor daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede ogsunne helsevaner.

 

Våre tiltak

 • Helse, miljø og sikkerhet har topp prioritet i Heimvang bhg. Vi har nulltoleranse for alt som kan være en risiko.

 • Vi har balansert klima-anlegg. Inneklimavurderinger ble utført av Mycoteam - prøveresultatet ligger godt innenfor det som er normalt.

 • Alle de ansatte har vært på kursing i matlaging, og er opptatt av sunn mat

 • Kosthold – all mat i Heimvang bhg lages fra bunnen av, og det tilbys ikke søt mat utover spesielle anledninger

 • Barnehagen lager all maten selv. Vi spiser varm mat hver dag.

 • Heimvang bhg er ikke en sukkerfri bhg, men prøver allikevel å redusere sukkerinntak i bhg.